České plasty

Podolí 6, Přerov, CZ - EU, tel./fax: +420 581 208 331

Rychlý kontakt: 724 190 536

detailně

přihlašení | registrace

 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKYVšeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) pro nákup v internetovém obchodě České plasty od 1. ledna 2014I. ÚVODNÍ USTANOVENÍTyto Všeobecné obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě České plasty www.ceskeplasty.cz uskutečněný od 1. ledna 2014 a vymezují a upřesňují vztahy a práva a povinnosti mezi smluvními stranami Kupní smlouvy, kdy na straně jedné je Ing. Jiřina Fládrová, IČO: 44781580, DIČ: CZ6751181558, se sídlem Dr. Beneše 997, 763 61 Napajedla jako Prodávající a na straně druhé je Kupující (Spotřebitel nebo Podnikatel) a jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Prodávající stvrzuje, že je plátcem DPH.


VOP jakož i Kupní smlouvy jsou vyhotovovány v českém jazyce.


Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou jako Kupující Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen OZ) a zákonem č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou jako Kupující Podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník s tím, že v tomto případě se neuplatňují ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), obsažená v zákoně 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele.


Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením smlouvy, Reklamační řád a dokument Způsob dopravy a platby a souhlasí s nimi pro nákup a dodání zboží, nabízeného v tomto internetovém obchodě a to způsobem a za podmínek tak, jak je určil Prodávající. Na VOP je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu České plasty a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.
Prodávající si vyhrazuje právo VOP změnit. Změněné VOP vyhlásí na webových stránkách
www.ceskeplasty.cz, stejně tak ve své provozovně (výdejním místě). Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

II. Vymezení základních pojmůProdávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.


Kupující – je osoba která při uzavírání smlouvy jedná jako Spotřebitel nebo Podnikatel.


Spotřebitel – je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím (podnikatelem) nebo s ním jedná.


Podnikatel – každá osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.III. Sdělení před uzavřením smlouvyIII/1 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení) dle podmínek operátora Kupujícího. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy hradí Kupující.

III/2 Úhrada zálohy nebo obdobné platby či kupní ceny v plné výši jako podstatné podmínky pro uzavření kupní smlouvy je vyžadována pokud Kupující požaduje provedení nabízených výrobků upravené podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu jinak, než jak je uváděno v položkové nabídce (např. druh materiálu, rozměry, délky, vzhled a barevnost, počet kusů v balení, způsob balení vícekusových výrobků, úpravy značení výrobků na obalech apod.).

III/3 Prodávající neuzavírá Kupní smlouvy na dobu neurčitou nebo jejichž předmětem je opakované plnění, ledaže by se s Kupujícím dohodl jinak. Prodávající si vyhražuje právo odmítnout návrhy na uzavření takovýchto smluv.

III/4 Ceny zboží jsou smluvní a jsou na webu Prodávajícího uváděny včetně DPH i bez DPH a zahrnují zákonem stanovené poplatky, pokud se na příslušný výrobek vztahují a balné. Uvedené ceny zboží nezahrnují náklady na dodání výrobku a způsob úhrady kupní ceny. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky s výjimkou ustanovení IV/5.

III/5 Kupující – Spotřebitel má právo na odstoupení od Kupní smlouvy dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku.
Podrobné údaje o podmínkách, lhůtách a postupech k uplatnění tohoto práva jsou obsaženy v oddíle VI. těchto VOP. Tento oddíl rovněž upřesňuje, kdy dle § 1837 Kupující – Spotřebitel nemůže od Kupní smlouvy odstoupit.IV. Kupní smlouvaIV/1 Veškeré zboží, které je nabízeno v internetovém obchodě České plasty, není považováno za návrh Kupní smlouvy, ustanovení § 1732 OZ se v tomto případě nepoužije.

IV/2 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Kupní smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

III/2 Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu a to ve všech krocích: A/ výběr zboží a vložení do košíku; B/ výběr způsobu dopravy a platby; C/ řádné, úplné a pravdivě vyplnění kontaktních údajů; D/ odeslání objednávky. Kupující dříve než závazně potvrdí objednávku, má právo měnit jak požadované plnění, tak i způsob dopravy a úhrady, tj. zkontrolovat a revidovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Za případné chyby přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost.

IV/3 Je-li Kupujícím Spotřebitel, zasláním řádně, pravdivě a úplně vyplněné objednávky podává návrh na uzavření Kupní smlouvy. Přijetí (doručení) objednávky Prodávající potvrdí Kupujícímu-Spotřebiteli automatickým informativním e-mailem na odesílací mail, na vznik Kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Následně v přiměřené lhůtě Prodávající zašle Spotřebiteli e-mailovou zprávu, ve které bude objednávka Prodávajícím přijata ve smyslu OZ. Tímto okamžikem je uzavřena Kupní smlouva. Prodávající si vyhražuje právo v případě pochybností v závislosti na charakteru objednávky (např. množství, celková kupní cena dle objednávky, předpokládané náklady na dopravu apod.) před přijetím objednávky požádat Kupujícího – Spotřebitele o dodatečné potvrzení objednávky.

IV/4 Je-li Kupujícím Podnikatel, návrhem na uzavření Kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží Kupujícím-Podnikatelem a samotná Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu-Podnikateli s tímto jeho návrhem.

IV/5 Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením Kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží, tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento druh/typ zboží obvyklá. Za zjevnou chybu v ceně zboží je zejména považováno mylné uvedení odlišného počtu nebo pořadí číslic v ceně, zjevně nízká cena v řádu desítek procent oproti obvyklým cenám a jiné zjevné chyby v zápisu textu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou výši Kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na účet nebo adresu, které Kupující pro vrácení částky ustanovil a to ve lhůtě 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od zrušení objednávky nebo její části.

IV/6 Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad smlouvy do jiného jazyka, platí, že v případě sporu o výklad pojmů je výlučně platný výklad Kupní smlouvy v Českém jazyce.

IV/7 Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována nejdéle na dobu dle příslušných právních předpisů za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

IV/8 Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny Kupujícím. Okamžik zaplacení je rozhodným okamžikem pro přechod vlastnického práva z Prodávajícího na Kupujícího. Prodávající Kupujícímu odevzdá věc včetně příslušných nabývacích dokladů k věci a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.  Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění. Má-li Prodávající věc odeslat Kupujícímu – Spotřebiteli, předá a Kupující převezme věc okamžikem předání věci dopravcem Spotřebiteli; má-li Prodávající věc odeslat Kupujícímu – Podnikateli, předá a Kupující převezme věc okamžikem předání věci prvnímu dopravci a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

IV/9 Prodlením smluvní strany s převzetím věci vniká druhé smluvní straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dostatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

IV/10 Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

 IV/11 Dodá-li Prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

IV/12 Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc dle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.

V. Odpovědnost za vadu a práva z vadného plnění

V/1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními §§1914-1925, §1925, §§2099-2117 a §§2161-2174 OZ.

V/2 Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

V/3 Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

V/4 Kupující věc dle možnosti prohlédne v co nejkratší lhůtě po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech, úplnosti a množství.

V/5 Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci (IV/8). Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže škodu způsobil Prodávající porušením své povinnosti.

V/7 Odpovědnost Prodávajícího:
Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy Spotřebitel věc převzal,
a/ má věc vlastnosti, které se strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b/ se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c/ věc odpovídá jakostí nebo provedením smluveného vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d/ je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e/ věc vyhovuje právním předpisům

V/8 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

V/9 U spotřebního zboží je Spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí; to se však netýká:
a/ u věci prodávané za nižší cenu za vadu, pro niž byla nižší cena ujednána,
b/ na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c/ u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d/ vyplývá-li to z povahy věci.
Tato záruční doba je určena pouze pro Spotřebitele, nikoliv Podnikatele, kteří zboží nakupují v rámci své podnikatelské činnosti.
Záruční doba běží od okamžiku předání věci Kupujícímu (IV/8).
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

V/10 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

V/11 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
a/ na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti, ale není-li to možné, může od smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména pak lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady,
b/ na odstranění vady opravou věci,
c/ na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d/ odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí Prodávajícímu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady jaké právo si zvolil. Provedenou volbu nemůže následně změnit bez souhlasu Prodávajícího; toto neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od smlouvy.
Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení Kupní smlouvy.
Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

V/12 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Kupní smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny anebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující právo i od smlouvy odstoupit.

V/13 Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

V/14 Práva Spotřebitele vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Spotřebitel na adrese provozovny Prodávajícího: Ing. Jiřina Fládrová – České plasty, Prusinky 1260, 761 63 Napajedla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Spotřebitele reklamované zboží.

V/15 O reklamaci rozhodne Prodávající ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

V/16 Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

V/17 Práva z odpovědnosti za vadu se uplatňují u Prodávajícího, který zajistí opravu.

V/18 V případě oprávněné reklamace má Spotřebitel právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (poštovné v nutné výši).

V/19 V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá Spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů, které vznikly na jeho straně. Současně nemá Prodávající nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně, pokud se ze strany Spotřebitele nedošlo k jednání, z něhož se dá již dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv (např. opakovanou bezdůvodnou reklamací).

VI. Odstoupení od Kupní smlouvy

VI/1 Pokud je Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má Kupující – Spotřebitel v souladu s §1819, odst. 1 OZ právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodů.

VI/2 Pokud je Kupní smlouva uzavřena s Kupujícím – Podnikatelem, právo na odstoupení od Kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej řídí zákonem č. 89/1012 Sb., Občanský zákoník, nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

VI/3 Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnáct dnů. Tato lhůta běží ode dne jde-li o:
a/ Kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodání jedinou zásilkou ode dne převzetí zboží
b/ Kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c/ Kupní smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

VI/4 Prodávající umožňuje Spotřebiteli odstoupit od Kupní smlouvy písemnou formou prostřednictvím vyplnění a odeslání Vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu těchto VOP a je přístupný na internetových stránkách Prodávajícího.
Písemné odstoupení od Kupní smlouvy lze Prodávajícímu doručit:
a/ osobně na adresu provozovny (výdejního místa): Prusinky 1260, 763 61 Napajedla
     doporučujeme, aby Spotřebitel si předem dohodl den a hodinu na telefonním čísle 724 190 536
b/ listinnou zásilkou na adresu: Ing. Jiřina Fládrová, Dr. Beneše 997, 763 Napajedla
c/ e-mailem na adresu:
info@ceskeplasty.cz
d/ faxem na telefonní číslo: 577 941 546
V případě zaslání na e-mail nebo faxem Prodávající Spotřebiteli potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí písemného sdělení.

VI/5 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání. Na kupní cenu, která má být Spotřebiteli vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

VI/6 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

VI/7 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, zašle nebo předá na své náklady Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, vše co základě kupní smlouvy získal. Spotřebitel je povinen zboží vrátit úplné, s kompletní dokumentací, byla-li součástí, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

VI/8 Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vniká Prodávajícímu vůči Spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo při vybalování zboží.

VI/9 Spotřebitel nemá právo odstoupit dle §1837 OZ od Kupní smlouvy zejména v případě smluv:
a/ o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
b/ o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu.
Spotřebitel taktéž nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém stavu ji obdržel. To neplatí,
a/ došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b/ použil-li Spotřebitel věc ještě před objevením vady,
c/ nezpůsobil-li Spotřebitel nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím, nebo
d/ prodal-li Spotřebitel věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Spotřebitel Prodávajícímu, co ještě vrátit může a dá Prodávajícímu náhradu do výše,
v níž měl z použití věci prospěch.

VI/10 Neoznámil-li Spotřebitel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od Kupní smlouvy.

VII. Ochrana a bezpečnost osobních údajů

VII/1 Ochrana osobních údajů Spotřebitele (oddíl II, Vymezení základních pojmů – Spotřebitel) je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

VII/2 Spotřebitel uzavřením Kupní smlouvy souhlasí se shromažďováním a zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, tituly, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen jako „osobní údaje“) a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Spotřebiteli. Spotřebitel souhlasí s tím, aby jednotlivé Kupní smlouvy po svém uzavření byly Prodávajícím archivovány, a to v elektronické formě s tím, že tytu Kupní smlouvy jsou přístupné pouze Prodávajícímu.

VII/3 Spotřebitel si je vědom, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně svých osobních údajů. Spotřebitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl těmito VOP dostatečně poučen, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

VII/4 Spotřebitel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Spotřebitele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Spotřebitele.

VII/5 Osobní údaje o Spotřebiteli, o jeho činnosti a nákupech, nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací apod., jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím osobám s výjimkou přepravců, kterým jsou osobní údaje Spotřebitele předávány v nejmenším možném rozsahu, nutném pro doručení zboží. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

VII/6 V případě domněnky na straně Spotřebitele, že Prodávají provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Spotřebitele nebo v rozporu se zákonem, může:
a/ požadovat Prodávajícího o vysvětlení,
b/ požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Spotřebitele podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající žádosti, má Spotřebitel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno právo Spotřebitele obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

VII/7 Spotřebitel má právo přístupu ke svým osobním údajům a veškerá ostatní zákonná práva k těmto údajům.

VII/8 Spotřebitel má právo kdykoliv bezplatně požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů a Prodávající má povinnost mu tuto informaci dodat.

VII/9 Spotřebitel má právo kdykoliv bezplatně a bez uvedení důvodů:
a/ odvolat svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení
b/ odvolat svůj souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami a podnikem prodávajícího
c/ odvolat svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a ukládáním svých osobních údajů a požadovat jejich odstranění z databáze Prodávajícího s výjimkou údajů, jejichž uchování vyplývá z platných právních předpisů (např. pro potřeby správce daně)
Odvolání souhlasu musí mít písemnou formu a být v listinné nebo elektronické podobě doručeno Prodávajícímu, aby bylo zřejmé, že jde o projev vůle Spotřebitele a nikoliv zneužití tohoto práva třetí osobou.

VIII. Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího. Tento dokument tvoří nedílnou součást VOP a je zveřejněn na internetových stránkách Prodávajícího. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

IX. Dodací a platební podmínky

IX/1 Dodání zboží lze realizovat jako:
a/ osobní odběr ve výdejním místě na adrese: Ing. Jiřina Fládrová – České plasty; Prusinky 1260, 763 61 Napajedla. Zboží může převzít pouze Spotřebitel nebo jím určená pověřená osoba. Přebírající se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
b/ balíkovou službou Balík do ruky České pošty na území České republiky - možnost využití této služby je pro zásilky do 30 kg jednoho balného kusu, které mají standardní rozměry; výše zasílací ceny se odvíjí od aktuálně platného ceníku České pošty v závislosti na hmotnosti zásilky či zásilek, jedná-li se o více balných kusů
c/ dopravní službou PPL na území České republiky - možnost využití této služby je pro zásilky do 50 kg jednoho balného kusu; výše zasílací ceny se odvíjí od aktuálně platného ceníku PPL v závislosti na hmotnosti zásilky či zásilek, jedná-li se o více balných kusů,
d/ zásilky do zahraničí – pro sdělení poštovného do cílového státu je před uzavřením Kupní smlouvy kontaktovat Prodávajícího ve věci dohody o výši zasílacích nákladů. Výše zasílací ceny se může od cen platných pro dopravu na území České republiky výrazně odlišovat.

IX/2 Výše dopravních nákladů je taxativně uvedena v dokumentu Dopravní náklady a způsob platby, který tvoří nedílnou součást těchto VOP a je zveřejněn na internetových stránkách Prodávajícího.

IX/3 Kupující je povinen ihned při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky, zejména počet balíků, neporušenost obalů balíků a stav balíků (poškození) podle přepravního listu dopravce. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s Kupní smlouvou tím, že zásilka má vady, zejména je-li neúplná či poškozená. Pokud takto vadnou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nutné nezbytné poškození přesně a určitým způsobem popsat v předávacím protokolu přepravce.

IX/4 Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno:
a/ neprodleně oznámit Prodávajícímu e-mailem na adresu info@ceskeplasty.cz,
b/ sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem nebo poštou Prodávajícímu.
Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva z tohoto důvodu věc reklamovat, dává však možnost Prodávajícímu prokázat, že se nejedná o rozpor s Kupní smlouvou.

IX/5 Platbu za zboží lze realizovat jako:
a/ platba dobírkou platba – tj. platba v hotovosti dopravci při převzetí zboží,
b/ převodem na účet na základě zálohové faktury – zboží je odesíláno ihned po připsání platby na účet Prodávajícího nebo připraveno k osobnímu
odběru ve výdejním místě.
Od 1. 3. 2017 nelze uskutečňovat v odběrním místě platbu v hotovosti nebo platební kartou.
Při dodání zboží Spotřebiteli zboží zůstává vlastnictvím Prodávajícího až do okamžiku převzetí a zaplacení Spotřebitelem, podle toho, co nastalo později, avšak nebezpečí škody přechází z Prodávajícího na Spotřebitele okamžikem převzetí zboží Spotřebitelem.
Při dodání zboží Podnikateli zboží zůstává vlastnictvím Prodávajícího až do okamžiku předání prvnímu dopravci a zaplacení Podnikatelem, podle toho, co nastalo později, avšak nebezpečí škody přechází z Prodávajícího na Podnikatele okamžikem předání zboží prvnímu dopravci.


X. Závěrečná ustanovení

X/1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2014 a ruší předchozí znění VOP včetně jejich součástí. Tyto VOP jsou k dispozici v sídle a provozovně prodávajícího a elektronicky na www.ceskeplasty.cz. Tyto VOP Kupujícímu umožňují Kupujícímu jejich archivaci a reprodukci.

X/2 Momentem uzavření Kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení VOP ve znění platném v den odeslání objednávky a to včetně ceny zboží a výše dopravních nákladů uvedených v potvrzení o přijetí objednávky (návrhu na uzavření Kupní smlouvy), které zakládá vznik Kupní smlouvy, kterou je Kupující zavázán, nebylo-li prokazatelně dohodnuto jinak.

X/3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

ZDE je možno stáhnout Obchodní podmínky do počítače.
 
Novinky
Kontakt

Provozovatel:

Ing. Jiřina Fládrová - České plasty

IČO: 44781580

DIČ: CZ6751181558

Sídlo firmy:

Dr. Beneše 997
763 61 Napajedla

Provozovna - výdejní místo

Prusinky 1260
763 61 Napajedla

E-mail: info@ceskeplasty.cz

Telefon: +420-724190536

Uváděné zasílací náklady platí pouze pro zásilky na území ČR.

Zasílací náklady pro zásilky do zahraničí včetně SR se stanovují dle ceníků zasílatelů pro zahraniční zásilky.

České plasty - Czech Republic, e-mail: info@ceskeplasty.cz
Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies